ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

 

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 

 ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

 

 

1. Γενικά - Ορισμοί

1.1. Οι παρόντες όροι χρήσης («Όροι») συνιστούν συμφωνία μεταξύ της «Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων Α.Ε.» (Πειραιώς 100 11854 Αθήνα) ως εκπροσωπείται νόμιμα («Τεχνόπολις») και του κάθε Χρήστη του Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων AthensBikesτης Τεχνόπολης.

1.2. Οι Όροι ρυθμίζουν την εγγραφή Χρήστη στο Σύστημα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων (ΣΚΠ) της Τεχνόπολης και τη χρήση του ΣΚΠ.

Στο πλαίσιο του παρόντος, οι ακόλουθες λέξεις έχουν το ακόλουθο νόημα:

i. «Σύστημα» ή «ΣΚΠ»: η παροχή της υπηρεσίας μίσθωσης των κοινόχρηστων ποδηλάτων AthensBikesαπό την Τεχνόπολη προς τους Χρήστες με αυτοματοποιημένη εξυπηρέτηση. Το Σύστημα περιλαμβάνει ειδικούς σταθμούς, ειδικά σχεδιασμένα ποδήλατα, την εφαρμογή λογισμικού που επιτρέπει την ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδομένων που απαιτείται για τη λειτουργία του, και τη σήμανσή του (λογότυπο AthensBikes)

ii. «Ποδήλατο»: το ειδικά σχεδιασμένο ποδήλατο πόλης που χρησιμοποιείται στα πλαίσια του ΣΚΠ. Φέρει ειδικά χαρακτηριστικά και αναγνωρίσιμη σήμανση.

iii. «Σταθμός» νοείται το φυσικό μέσο όπου βρίσκονται κλειδωμένα τα ποδήλατα και διαθέτει την τεχνολογική υποδομή που επιτρέπει την ταυτοποίηση του χρήστη, με σκοπό τη χρήση του Συστήματος. Ο Σταθμός περιλαμβάνει τις θέσεις κλειδώματος των ποδηλάτων, καθώς και ηλεκτρονικό εξοπλισμό που παρέχει πληροφορίες για το Σύστημα (διαθεσιμότητα ποδηλάτων, μηνύματα πληροφόρησης του χρήστη, κλπ.)

iv. «Θέση κλειδώματος» είναι η θέση όπου ασφαλίζεται κάποιο Ποδήλατο

v. «Χρήστης» είναι ένα άτομο 18 ετών και άνω που έχει εγγραφεί και χρησιμοποιεί το ΣΚΠ

vi. «Διαχειριστής» είναι η εταιρεία BrainboxA.E. (Θερμαϊκού 2-4, Θεσσαλονίκη, www.brainbox.gr) στην οποία έχει ανατεθεί η παροχή και διαχείριση της εφαρμογής λογισμικού που επιτρέπει την ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδομένων που απαιτείται για τη λειτουργία του ΣΚΠ.

Η Τεχνόπολις διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (περιλαμβανομένης της τιμολογιακής πολιτικής) κατόπιν ειδοποίησης του Χρήστη στο e-mail επικοινωνίας που έχει δηλώσει. Οι εν λόγω τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αποστολής ενημέρωσης προς τον Χρήστη. Εάν ο Χρήστης δεν αποδέχεται την τροποποίηση, δικαιούται να καταγγείλει τη συμφωνία με παράδοση εγγράφου καταγγελίας στα γραφεία της Τεχνόπολης.

 

2. Εγγραφή

2.1. Για να εγγραφείτε ως Χρήστης, πρέπει (α) να είστε 18 ετών και άνω, να γνωρίζετε τη χρήση ποδηλάτων και να μην έχετε οποιαδήποτε ιατρική οδηγία αντίθετη στη χρήση ποδηλάτου, και (β) να υποβάλετε συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την αίτηση εγγραφής, να αποδεχτείτε τους παρόντες Όρους και να καταβάλετε το χρηματικό ποσό της εγγραφής. Κάθε νέος χρήστης μετά την αποδοχή των Όρων Χρήσης και την εγγραφή του θα λαμβάνει κάρτα μέλους στο ΣΚΠ η οποία είναι αυστηρά προσωπική και επιτρέπει στον Χρήστη την παραλαβή, τη χρήση και επιστροφή ενός Ποδηλάτου.

2.2. Η Τεχνόπολις διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εγγραφή αιτούντος στο ΣΚΠ και τη χρήση Ποδηλάτου.

2.3. Η εγγραφή στο σύστημα είναι ατομική και επιτρέπει τη χρήση Ποδηλάτου μόνο στον Χρήστη που υποβάλλει την αίτηση και λαμβάνει την προσωποποιημένη κάρτα μέλους (πλαστικό δελτίο με ηλεκτρονικό μικροτσιπ). Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας μέλους, ο Χρήστης υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως την απώλεια στην Τεχνόπολη ώστε να απενεργοποιηθεί η κάρτα και να εκδοθεί κατόπιν αιτήσεως νέα. Σε περίπτωση που κάνει χρήση Ποδηλάτου τρίτος, νομικά υπεύθυνος έναντι της Τεχνόπολης είναι ο κάτοχος της αντίστοιχης κάρτας μέλους, o οποίος δεσμεύεται από τους παρόντες όρους για οποιαδήποτε χρήση της υπηρεσίας μέσω της κάρτας μέλους που του έχει δοθεί (με εξαίρεση την περίπτωση απώλειας ή κλοπής της κάρτας μέλους, οπότε δεσμεύεται για οποιαδήποτε χρήση της υπηρεσίας μέσω της κάρτας έως το χρόνο που δηλώνει εγγράφως στην Τεχνόπολη την απώλεια ή κλοπή της κάρτας).

2.4 Διάρκεια εγγραφής: Η αρχική εγγραφή έχει διάρκεια ένα έτος που ξεκινά από την ημερομηνία έκδοσης της κάρτας μέλους. Η εγγραφή ανανεώνεται εφόσον ο Χρήστης πριν την πάροδο έτους από την έκδοση της κάρτας μέλους ανανεώσει την εγγραφή για επόμενη ετήσια περίοδο καταβάλλοντας ποσό ανανέωσης ίσο με αυτό της αρχικής εγγραφής. Σε περίπτωση παρέλευσης ενός έτους χωρίς ανανέωση της κάρτας, ο χρόνος χρήσης που εμπεριέχεται στην κάρτα διαγράφεται, χωρίς επιστροφή οποιουδήποτε ποσού στο Χρήστη.

 

3. Διαδικασία Εγγραφής και Ταυτοποίησης

3.1. Για τη χορήγηση κάρτας μέλους θα πρέπει να υποβληθεί στο σημείο εγγραφής (πωλητήριο του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου εντός της Τεχνόπολης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του) η αίτηση εγγραφής στο Σύστημα και ακριβές φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή του διαβατηρίου του αιτούντος.

3.2. Η κάρτα μέλους είναι προσωπική, πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον κάτοχο της, πρέπει να φυλάσσεται δεόντως και παραμένει ιδιοκτησία της Τεχνόπολης. Ο Χρήστης μπορεί εφόσον το επιθυμεί να εγγραφεί ως χρήστης στον ιστότοπο http://athens.easybike.gr/el/που τηρεί ο Διαχειριστής  όπου θα μπορεί να αποκτήσει (με τήρηση των σχετικών όρων χρήσης), όνομα χρήστη (Username) και κωδικό (Password) μέσω των οποίων θα μπορεί να πληροφορείται τον προαγορασμένο χρόνο που διαθέτει και άλλα στοιχεία για τη χρήση του Συστήματος. Η πρόσβαση στον ιστότοπο http://athens.easybike.gr/el/ και η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του διέπεται από τους όρους που αναφέρονται στον ιστότοπο http://athens.easybike.gr/el/

 

4. Περιγραφή χρήσης

4.1. Το σύστημα θα είναι διαθέσιμο κατά το ωράριο λειτουργίας που ορίζει η Τεχνόπολις, το οποίο μπορεί να αναθεωρείται από την Τεχνόπολη κατά την έναρξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου και αναγράφεται στους σταθμούς διάθεσης των ποδηλάτων. Το αρχικό ωράριο ορίζεται από τις 10:00π.μ έως και τις 8:00μμ. Επίσης το Σύστημα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο  σε περιπτώσεις συντήρησης, εάν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, ή ληφθεί απόφαση των αρμοδίων κρατικών αρχών για ολική ή μερική και προσωρινή ή αορίστου διαρκείας απαγόρευση της κυκλοφορίας των ποδηλάτων του ΣΚΠ. Επίσης, κατά τη διάρκεια ορισμένων περιόδων, τα Ποδήλατα ενδέχεται να χρησιμοποιούνται μαζικά. Συνεπώς, πιθανώς να μην υπάρχει πάντα διαθέσιμο Ποδήλατο για χρήση.

4.2. Ο Χρήστης τοποθετεί την κάρτα του  στο σημείο που του υποδεικνύεται στο Σταθμό και ξεκλειδώνει το ποδήλατο από το Σταθμό προς χρήση. Παράδοση νοείται η επιστροφή και το κλείδωμα του ποδηλάτου σε οποιονδήποτε Σταθμό του Συστήματος.

 

5. Διάρκεια Διαδρομής και Τιμολογιακή Πολιτική

5.1. Κάθε φορά που ξεκλειδώνει ένα ποδήλατο από μια Θέση Κλειδώματος ξεκινά μια χρήση, η οποία ολοκληρώνεται όταν ο χρήστης επιστρέψει το ποδήλατο κλειδώνοντας το επιτυχώς σε οποιαδήποτε Θέση Κλειδώματος

5.2. Η χρέωση ανά μία ώρα χρήσης Ποδηλάτου ανέρχεται σε ένα (1) ευρώ

 

Η ηλεκτρονική κάρτα μέλους που εκδίδεται με την εγγραφή περιλαμβάνει 5 ώρες χρόνο χρήσης. Ο Χρήστης υποχρεούται να προαγοράζει το χρόνο χρήσης Ποδηλάτου για τις επόμενες ώρες χρήσης. Ο εκάστοτε διαθέσιμος (προπληρωμένος) χρόνος χρήσης θα εμφανίζεται στον ιστότοπο  http://athens.easybike.gr/el/ με χρήση του Username και Password. Κάθε τυχόν οφειλόμενο ποσό από τη χρήση Ποδηλάτου θα εξοφλείται άμεσα μετά την ολοκλήρωση κάθε χρήσης και το κλείδωμα του Ποδηλάτου σε Θέση Κλειδώματος.

5.3 Αν παρά τη λήξη της μέγιστης επιτρεπόμενης διάρκειας χρήσης δεν επιστραφεί το Ποδήλατο για οποιονδήποτε λόγο, η χρέωση για κάθε περαιτέρω ώρα χρήσης ανέρχεται σε 2 ευρώ ανά ώρα.

5.4. Στην περίπτωση που δεν επιστραφεί το Ποδήλατο εντός ενός 24ώρου από την έναρξη της χρήσης (ξεκλείδωμα από Θέση Κλειδώματος), μπορεί να επιβληθεί ποινική ρήτρα όπως αναλυτικά αναφέρεται στον Όρο 10 και μπορεί να μην επιτραπεί η περαιτέρω χρήση του συστήματος στο χρήστη.

5.5. Στην περίπτωση που το Ποδήλατο επιστραφεί με ζημιές πέραν αυτών που μπορεί να προκύψουν από φυσιολογική φθορά και χρήση του, επιβάλλεται ποινική ρήτρα, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον Όρο 10.

 

6. Υποχρεώσεις Τεχνόπολης

6.1. Η Τεχνόπολις δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της διάρκειας και της ποιότητας της υπηρεσίας σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

6.2. Η Τεχνόπολις δεν φέρει καμία ευθύνη:

• σε περίπτωση κακής χρήσης των προτεινόμενων υπηρεσιών από τον Χρήστη

• σε περίπτωση μη τήρησης, από τον Χρήστη, των υποχρεώσεων του, όπως αναγράφονται στους παρόντες Όρους

• στην περίπτωση χρήσης της υπηρεσίας από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (κυρίως σε περίπτωσης κλοπής ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης της κάρτας μέλους)

• σε περίπτωση βλαβών, δυσλειτουργιών ή αναστολής λειτουργίας του Συστήματος, ενδεικτικά λόγω διακοπής των επικοινωνιών στα δίκτυα κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας ή δεδομένων

• για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκληθεί στο Χρήστη κατά τη διάρκεια χρήσεως του Ποδηλάτου ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή περιουσία.

 

7. Υποχρεώσεις Χρηστών

7.1. Ο Χρήστης φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την καλή και ορθή χρήση και προστασία της κάρτας μέλους, του Username και Password (PIN) , για την καλή χρήση κάθε Ποδηλάτου που χρησιμοποιεί, και για ό,τι μεταφέρει με το Ποδήλατο που χρησιμοποιεί.

7.2. Πριν τη χρήση Ποδηλάτου ο χρήστης οφείλει να ελέγξει την ορθή ρύθμιση και λειτουργία του συστήματος μετάδοσης κίνησης, του πλαισίου και των ελαστικών, τα φρένα, τη σέλα, τα φώτα και γενικότερα κάθε μέσο απαραίτητο για την ασφαλή χρήση του ποδηλάτου. Πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσει και τα δύο φρένα και να είναι σίγουρος ότι λειτουργούν σωστά, καθώς και ότι τα ελαστικά είναι φουσκωμένα. Σε περίπτωση δυσλειτουργιών του ποδηλάτου οφείλει εντός διαστήματος έξι (6) λεπτών να το επιστρέψει στο σύστημα (χωρίς χρέωση) και να παραλάβει ένα άλλο ποδήλατο. Στην συνέχεια οφείλει να ειδοποιήσει την Τεχνόπολη στον τηλεφωνικό αριθμό 210 3004441. Μετά την παρέλευση του διαστήματος ελέγχου των 6 λεπτών, ο Χρήστης αποδέχεται ότι το ποδήλατο βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και είναι προσωπικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά, ατύχημα ή δυστύχημα συμβεί σε αυτόν ή/και σε τρίτους.

7.3. Κατά τη χρήση του ποδηλάτου:

Α. Ο Χρήστης οφείλει

I. Να συμμορφώνεται, όλους τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις και με τους παρόντες Όρους Χρήσης που ως εκάστοτε ισχύουν αναρτώνται και στον ιστότοπο http://athens.easybike.gr/el/

II. Να συμμορφώνεται με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας κατά τη χρήση Ποδήλατου. Ο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αναφέρεται στην ιστοσελίδα: http://www.yme.gr/imagebank/categories/KOK_pdf.pdf

III. Να χρησιμοποιεί το Ποδήλατο με αυξημένη προσοχή,  λογική, σύνεση και υπευθυνότητα.

IV. Να φροντίζει το Ποδήλατο κατά τη διάρκεια της περιόδου χρήσης, να το προστατεύει για να αποφύγει την κλοπή του και δεσμεύεται να χρησιμοποιεί το αντικλεπτικό σύστημα του Ποδηλάτου κατά τη διακοπή της χρήσης του.

V. Να επιστρέφει το Ποδήλατο εντός των προβλεπομένων χρονικών ορίων επιτρεπόμενης χρήσης και αμέσως μόλις ολοκληρώσει τη χρήση, στην κατάσταση που ήταν όταν το παράλαβε (εκτός τυχόν φυσιολογικής φθοράς), και να ασφαλίζει σωστά το Ποδήλατο σε διαθέσιμη Θέση Κλειδώματος.

VI. Για τη δική του προστασία να φοράει κράνος, το οποίο θα έχει προμηθευτεί ο ίδιος πριν τη χρήση.

Β. Ο Χρήστης δεν επιτρέπεται:

I. να δώσει, δανείσει ή πουλήσει το Ποδήλατο, την Κάρτα Μέλους, το usernameή τον Κωδικό (Password) σε οποιονδήποτε, καθώς και να επιτρέψει σε οποιονδήποτε να χρησιμοποιήσει το Ποδήλατο

II. να χρησιμοποιήσει το Ποδήλατο για αγώνες, επιδείξεις ή επικίνδυνους ελιγμούς ή με τρόπο που προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει παρενόχληση σε άλλα πρόσωπα, ή για παροχή ή λειτουργία υπηρεσίας διανομών ή άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας

III. να προκαλέσει βλάβη ή ζημιά σε Ποδήλατο, Σταθμό, Θέση Κλειδώματος ή σε οποιοδήποτε μέρος του εξοπλισμού ή της ιδιοκτησίας της Τεχνόπολης καθ’ οιονδήποτε τρόπο

IV. να φορτώνει το καλάθι με βάρος που υπερβαίνει τα 10 κιλά ή με οποιοδήποτε αντικείμενο που τυχόν προεξέχει, καθώς και να φορτώνει το Ποδήλατο με συνολικό βάρος άνω των 110 κιλών.

VI. να μεταφέρει επιβάτη, επικίνδυνες ή εύφλεκτες ουσίες, ή οποιοδήποτε αντικείμενο το οποίο ενδέχεται να τραυματίσει αυτόν ή οποιονδήποτε άλλο, να προκαλέσει ζημιά στο Ποδήλατο, σε ξένη ιδιοκτησία ή να βλάψει οποιονδήποτε,

IX. να προσθέσει ή να προσαρμόσει αξεσουάρ ή ρυμουλκούμενα στο Ποδήλατο να αποσυναρμολογήσει ή να επέμβει με οποιονδήποτε τρόπο στο Ποδήλατο (ούτε να επιχειρήσει να το κάνει με οποιονδήποτε τρόπο)

7.4. Εάν ο Χρήστης αντιμετωπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα με το Ποδήλατο κατά την περίοδο χρήσης του, το οποίο τον εμποδίζει να συνεχίσει να το χρησιμοποιεί, πρέπει να ειδοποιήσει άμεσα την Τεχνόπολη στον τηλεφωνικό αριθμό 210 3004441. Ωστόσο μέχρι και την παραλαβή του από την Τεχνόπολη, το ποδήλατο μένει υπό την ευθύνη του Χρήστη. Εάν αντιμετωπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα και, παρά ταύτα, μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το Ποδήλατο με ασφάλεια, παρακαλείται να αναφέρει το πρόβλημα, κατά την επιστροφή του Ποδηλάτου σε Θέση Κλειδώματος.

 

8. Ευθύνες και Δηλώσεις του Χρήστη

8.1. Ο χρήστης είναι ο μόνος και εξ’ ολοκλήρου υπεύθυνος των ζημιών που τυχόν προκλήθηκαν στο ποδήλατο καθ’ όλη τη διάρκεια της χρήσης του ποδηλάτου, συμπεριλαμβανομένης αυτής που υπερβαίνει τη διάρκεια προκαθορισμένης χρήσης σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής του ποδηλάτου από τον χρήστη.

8.2. Κάθε καθυστέρηση παράδοσης του Ποδηλάτου μεγαλύτερη των 24 ωρών (η προθεσμία υπολογίζεται από την ώρα της παραλαβής του Ποδηλάτου από Θέση Κλειδώματος) θεωρείται ως περίπτωση εξαφάνισης του ποδηλάτου.

8.3. Στην περίπτωση εξαφάνισης του Ποδηλάτου για το οποίο είναι υπεύθυνος, ο Χρήστης έχει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει στην Τεχνόπολη χωρίς υπαίτια καθυστέρηση την εξαφάνιση του ποδηλάτου που παραμένει υπό την πλήρη του ευθύνη στο τηλέφωνο 210 3004441.

8.4. Σε περίπτωση ατυχήματος ή/και βλαβών, ή/και καταστροφών ή/και οποιουδήποτε περιστατικού που συνέβη εξαιτίας της χρήσης του ποδηλάτου, ο Χρήστης έχει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει τα γεγονότα χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στο προαναφερόμενο τηλέφωνο επικοινωνίας. Επίσης, ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνεργαστεί σε κάθε έρευνα που τυχόν γίνει από την Τεχνόπολη ή τις κρατικές αρχές ή τις ασφαλιστικές εταιρίες και να παράσχει τις απαιτούμενες πληροφορίες που θα του ζητηθούν. Παρ’ όλα αυτά το ποδήλατο παραμένει υπό την ευθύνη του χρήστη μέχρι το κλείδωμά του σε Θέση Κλειδώματος.

8.5. Ο Χρήστης είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει το ποδήλατο οποιαδήποτε στιγμή εύλογα του ζητηθεί από την Τεχνόπολη. Ο χρήστης δηλώνει ότι έχει πλήρη επίγνωση πιθανών κινδύνων που συνδέονται με τη χρήση ποδηλάτου.

8.6. Ο Χρήστης δεσμεύεται ότι τα στοιχεία που αναφέρει στην αίτηση ή καταχωρεί με οποιονδήποτε τρόπο στο ΣΚΠ είναι ακριβή και αναλαμβάνει να γνωστοποιεί χωρίς καθυστέρηση στην Τεχνόπολη κάθε αλλαγή προσωπικού στοιχείου το οποίο έχει δηλωθεί κατά την εγγραφή του ως Χρήστη της υπηρεσίας. Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να ενημερώνεται τακτικά από την ιστοσελίδα www.technopolis-athens.comγια τυχόν αλλαγές που θα επέλθουν στους Όρους Χρήσης του ΣΚΠ.

 

9. Περιορισμός Ευθύνης

9.1. Ο Χρήστης συμφωνεί, κατανοεί και αποδέχεται τους παρόντες όρους Χρήσης. Ειδικότερα, ο Χρήστης υποχρεούται να επιστρέψει το Ποδήλατο προς χρήση στην κατάσταση που του παραδόθηκε. Χειροτέρευση της κατάστασης του Ποδηλάτου επιβαρυντική για την περαιτέρω χρήση και λειτουργικότητα αυτού επισύρει τις προβλεπόμενες στους παρόντες όρους συνέπειες.

9.2. Η Τεχνόπολις και οι αρμόδιοι προς τούτο συνεργάτες, εκπρόσωποι, στελέχη, συντηρητές και υπάλληλοί της, καθώς και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, εταιρεία ή άλλη οντότητα στην οποία έχει γίνει η σχετική ανάθεση, υποχρεούνται να διατηρούν τα Ποδήλατα σε κατάλληλη προς χρήση κατάσταση. Η υποχρέωση αυτή αφορά το Ποδήλατο μόνο κατά το χρόνο παράδοσης της χρήσης του και δεν επεκτείνεται στην διάρκειας αυτής, για την οποία αποκλειστική ευθύνη φέρει ο Χρήστης. Ο Χρήστης αποδέχεται ότι η συνέχιση της χρήσης Ποδηλάτου μετά την πάροδο των πρώτων 6 λεπτών από την παραλαβή του θα αποτελεί πλήρη απόδειξη για την καταλληλότητα του Ποδηλάτου προς χρήση, αποκλειόμενου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου, ακόμα και του όρκου.

9.3. Για αξιώσεις απορρέουσες από σωματική βλάβη, θάνατο ή τις υλικές ζημιές που μπορεί να προκληθούν στον ίδιο τον Χρήστη ή σε τρίτους συνεπεία της χρήσης του Ποδηλάτου και του Συστήματος γενικότερα, η Τεχνόπολις ουδεμία αστική και νομική ευθύνη φέρει. Ομοίως, ουδεμία αστική και νομική ευθύνη φέρει αν ο Χρήστης αγνοεί τους κινδύνους που απορρέουν από τη χρήση του Ποδηλάτου και την μη τήρηση κανόνων ασφαλείας και κυκλοφορίας γενικής αποδοχής, τους οποίους όφειλε να γνωρίζει.

9.4 Η Τεχνόπολις θα ευθύνεται για πράξεις ή παραλείψεις της στο πλαίσιο των παρόντων όρων από δόλο ή βαρεία αμέλεια. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δε θα ευθύνεται για τυχόν αποθετικές ζημίες ή διαφυγόντα κέρδη του Χρήστη.

9.5 Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται βάσει της νομοθεσίας, το ανώτατο όριο ευθύνης της Τεχνόπολης δε μπορεί να υπερβεί το ποσό των χρεώσεων που έχει πράγματι καταβάλει ο Χρήστης για τη χρήση του Συστήματος.

 

10. Περιπτώσεις Επιβολής Ποινικών Ρητρών

10.1 Εάν ο Χρήστης δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του για εμπρόθεσμη και προσήκουσα επιστροφή Ποδηλάτου, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στην παρούσα, οφείλει λόγω ποινικής ρήτρας στη Τεχνόπολη κατά περίπτωση τα εξής ποσά:

(1) Οριστική μη επιστροφή ποδηλάτου ή επιστροφή του μετά την πάροδο 24 ωρών από την λήξη του μέγιστου επιτρεπόμενου χρόνου χρήσης: Τετρακόσια (400) ευρώ

(2) Επιστροφή ποδηλάτου με βλάβες ή ζημιές που έχει προκαλέσει ο Χρήστης στο ποδήλατο ή προέρχονται από τρίτους κατά τη διάρκεια χρήσης του ποδηλάτου: [50] ευρώ. Εξυπακούεται ότι η δαπάνη αποκατάστασης της κατά τα ανωτέρω βλάβης σε κάθε περίπτωση βαρύνει το Χρήστη.

10.2 Σε περίπτωση καθυστερημένης επιστροφής Ποδηλάτου ο Χρήστης δικαιούται να αιτηθεί εγγράφως κατά την επιστροφή του Ποδηλάτου να μην επιβληθεί ποινική ρήτρα. Το κάθε αίτημα μπορεί κατά περίπτωση να γίνει δεκτό κατά την κρίση της Τεχνόπολης σε περίπτωση  επαρκούς αιτιολόγησης της καθυστέρησης.

10.3 Τα ως άνω ποσά ποινικής ρήτρας θα καταπίπτουν σε βάρος του Χρήστη με απλή έγγραφη δήλωση της Τεχνόπολης προς το Χρήστη η οποία μπορεί να σταλεί και με e-mail.

Αναφορικά με την παραπάνω συνομολογούμενη ποινική ρήτρα συμφωνείται ότι:

α. το ποσό της ποινικής ρήτρας θα είναι καταβλητέο μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε (5) εργασίμων ημερών από την αποστολή της προαναφερόμενης δήλωσης στον Χρήστη,

β. εάν συντρέχουν πλείονες της μιας παραβάσεις τότε η ποινική ρήτρα θα πρέπει να καταβάλλεται αυτοτελώς για κάθε τέτοια παράβαση,

γ. η ποινική ρήτρα θα οφείλεται ανεξάρτητα από την ύπαρξη ζημιάς της Τεχνόπολης και

δ. η κατάπτωση και καταβολή της ποινικής ρήτρας δεν αποκλείει το δικαίωμα της Τεχνόπολης να αξιώσει και την πλήρη αποκατάσταση κάθε ζημιάς της, για τον υπολογισμό της οποίας το ως άνω ποσό ποινικής ρήτρας δε θα προσμετράται.

10.4 Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει αποπληρώσει την ποινική ρήτρα που του έχει επιβληθεί, το ΣΚΠ δύναται να μην του επιτρέπει τη χρήση οποιουδήποτε ποδηλάτου.

 

11. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Τεχνόπολις ενημερώνει τον Χρήστη ότι η ίδια ή και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό της (περιλαμβανομένου του Διαχειριστή) θα επεξεργασθούν, κατά την έννοια του ν. 2472/1997, τα προσωπικά δεδομένα της αίτησης εγγραφής στο Σύστημα καθώς και τυχόν λοιπά προσωπικά δεδομένα που θα συλλεγούν με τη χρήση του ΣΚΠ συνδρομή του Χρήστη, με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών του Συστήματος, την τιμολόγηση της χρήση τους και γενικά τη διενέργεια όλων των αναγκαίων ενεργειών στο πλαίσιο της συμμετοχής του Χρήστη στο Σύστημα, καθώς και τη διενέργεια ερευνών αξιολόγησης του Συστήματος. Η συμπλήρωση και η υπογραφή της παρούσας συνιστούν συγκατάθεση για την κατά τα ανωτέρω επεξεργασία.          

Σε περίπτωση που έχετε συγκατατεθεί για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τη λήψη μηνυμάτων ενημερωτικού χαρακτήρα σχετικά με πρωτοβουλίες, διαγωνισμούς, εκδηλώσεις κτλ της Τεχνόπολης, σκοπός της επεξεργασίας είναι η αποστολή των εν λόγω μηνυμάτων προς εσάς.    

Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων σας που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), μπορείτε να επικοινωνείτε με την Τεχνόπολη στην ακόλουθη διεύθυνση: «Τεχνόπολις - Γκάζι Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. Προστασίας και Ανάδειξης Βιομηχανικού Αρχαιολογικού Πάρκου Αθηνών»,  Πειραιώς 100, 11854 Αθήνα, τηλ. 2103475518.               

 

12. Αποδεικτική δύναμη δεδομένων Συστήματος

Για τη χρήση του Συστήματος και τις αντίστοιχες χρώσεις θα τηρούνται λογαριασμοί ανά Χρήστη στο λογισμικό σύστημα του Διαχειριστή. Απόσπασμα των εγγραφών και αναφορών του λογαριασμού που θα έχει εξαχθεί από το εν λόγω σύστημα λογισμικού και το οποίο θα εμφανίζει τον ανωτέρω λογαριασμό και το υπόλοιπο που θα οφείλεται, συμφωνείται ότι θα αποτελεί πλήρη απόδειξη της απαίτησης της Τεχνόπολης κατά του Χρήστη.

 

13. Λοιποί όροι

13.1. Αν οποιαδήποτε στιγμή ο Χρήστης δεν συμμορφωθεί με τους παρόντες Όρους, τους ισχύοντες νόμους και/ ή τις οδηγίες χρήσης του ΣΚΠ, η Τεχνόπολις διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει το Χρήστη από τη χρήση του ΣΚΠ και να απενεργοποιήσει την κάρτα μέλους.

13.2 Οι παρόντες όροι , τους οποίους τα μέρη συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν όλους ως ουσιώδεις, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά από αυτούς, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, στην οποία περιλαμβάνεται και κάθε τυχόν δίκη κατά τη διαδικασία εκτελέσεως ή λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

13.3 Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο Άρθρο 13.4 κατωτέρω, κανένα μέρος δε δικαιούται να εκχωρήσει ή κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο να μεταβιβάσει προς τρίτους δικαιώματα, αξιώσεις και εξουσίες του βάσει των παρόντων όρων, χωρίς την έγγραφη συμφωνία του άλλου μέρους.

13.4 Ρητά συμφωνείται ότι η Τεχνόπολις δικαιούται να εκχωρήσει τις οικονομικές απαιτήσεις της από τους παρόντες όρους σε οποιονδήποτε τρίτο.

13.5 Ο Χρήστης αναγνωρίζει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι έχει λάβει γνώση του συνόλου των όρων χρήσης και ότι τους  κατανοεί πλήρως, συμπεριλαμβανομένων των Ποινικών Ρητρών και του Περιορισμού Ευθύνης. Ο Χρήστης συμφωνεί ρητά και ανεπιφύλακτα ότι δεσμεύεται από τους παρόντες όρους.